december 12, 2017

Düsseldorf – Rheinkirmes – Opbouw deel 4 (D)

Van:
A partir du:
  17/07/2015 Tot:
Jusqu’au:
26/07/2015
Nieuw:
Nouveauté:
 Black Out (Störzer), Predator (Kaiser) Aantal grootvermaak:
Nombres d’attractions majeures
  43
Locatie:
Lieu:
 Rheinwiesen Première The Hangover Tower (Schneider), Viva Cuba (Hartmann)
Fotograaf:
Photographe:
  Marc
Opmerking:
Remarque:
  /

Related posts